Nasz serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażasz zgodę na zapisywanie pilków cookies w swoim urządzeniu.

Regulamin serwisu internetowego www.ventermo.pl

§1
Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie

 1. Roha Group – Roha Group Sp. z o.o. (zwana dalej również Administratorem) z siedzibą we Wrocławiu (kod 54-427), przy ul. Rudzkiej 9-11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, NIP 787 20 16 487, REGON 300252235.
 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego, którego operatorem jest Roha Group Sp. z o.o.
 3. Serwis Internetowy/Serwis – portal internetowy umieszczony pod adresem www.ventermo.pl
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Serwisu internetowego.
 5. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną lub prawną korzystającą z usług oferowanych za pomocą serwisu internetowego.
 6. Formularz - formularz zawierający dane niezbędne do wykonania zamawianej przez Użytkownika usługi.
 7. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Roha Group z chwilą akceptacji Regulaminu.
 8. Usługa - świadczenie wykonywane przez Roha Group na rzecz Użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych w serwisie.

§2
Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego www.ventermo.pl, w szczególności dokonywania za jego pośrednictwem zamówień usług, ich wykonywania na rzecz Użytkownika, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§3
Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z usług Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest dostęp do sieci Internet oraz urządzenia, na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0 lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 5.0 lub inna przeglądarka odpowiadająca parametrami dwóm wyżej wymienionym. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób aby obsługiwać pliki typu cookie oraz skrypty Java Script. Na urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta w celu korzystania z usług Serwisu powinno być zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej. Użytkownik powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. W celu właściwego świadczenia Usług Roha Group korzysta z plików cookies (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Roha Group. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików, może to jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

§4
Postanowienia ogólne

 1. Użytkownik może bezpłatnie odczytać niniejszy Regulamin, a także utrwalić go i odtworzyć.
 2. Użytkownikowi zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub wulgarnym.
 3. Roha Group świadczy usługi wyłącznie na użytek własny Użytkowników. Nie zezwala się na korzystanie z usług przez Użytkowników lub jakichkolwiek materiałów powstałych w wykonaniu usług w celach komercyjnych, jakichkolwiek innych celach - w tym w celach informacyjnych, świadczenia usług, doradzania jakimkolwiek innym podmiotom, materiałów powstałych w trakcie wykonania usługi lub jakości świadczonych usług z ofertami, usługami lub materiałami innych podmiotów świadczących podobne usługi.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Kontakt z Roha Group można uzyskać kierując korespondencję na adres wskazany w §1 ust. 1.

§5
Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Roha Group za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.ventermo.pl usługi polegającej na przedstawieniu produktów firmy Roha Group, a także zasady korzystania z Serwisu.

§6
Korzystanie z treści serwisu internetowego

 1. Wszelkie materiały umieszczone w Serwisie Internetowym, które nie stanowią lub nie powstały w drodze wykonania zamówionych Usług mają charakter wyłącznie publicystyczny lub informacyjny.
 2. W granicach określonych przepisami prawa oraz niniejszego regulaminu każdy może korzystać z treści umieszczonych w Serwisie przez Roha Group nieodpłatnie.

§7
Składanie zamówienia na kontakt w celu wykonania oferty na wykonanie montażu systemu rekuperacji

 1. W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego dostępnego z poziomu strony głównej, Użytkownik wypełnia formularz zamówienia poprzez podanie danych osobowych identyfikacyjnych i kontaktowych. Numer telefonu kontaktowego oznaczony został jako wymagany.
 2. Użytkownikowi wyświetlona zostaje ponadto Klauzula Informacyjna, której uzupełnieniem jest Polityka Prywatności.

§8
Zmiana zamówienia

 1. W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego, Użytkownik zamawia kontakt ze strony Roha Group, którego celem jest przedstawienie możliwości współpracy w zakresie zakupu rekuperatora lub innego produktu z portfolio Roha Group.
 2. Z kontaktu tego w każdej chwili Użytkownik może zrezygnować wysyłając taką rezygnację na adres Roha Group. 

§9
Wykonanie usługi

 1. Wykonanie usługi kontaktu w celu przygotowania dedykowanej oferty na zakup rekuperatora lub innego produktu z portfolio Roha Group polega na przygotowaniu przez Roha Group, na podstawie informacji przesłanych przez Użytkownika, oferty handlowej, której dotyczy zapytanie ofertowe.
 2. Oprócz Administratora odbiorcą danych są Partnerzy Handlowi Administratora oraz podmioty świadczące usługi dotyczące obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora.
 3. Oferty powstałe na skutek wykonania usługi przesłane zostaną pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika w procesie składania zamówienia. Termin wykonania usługi wynosi od 7 do 21 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Roha Group przyjęcia zamówienia.

§10
Autorskie prawa majątkowe

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszystkich treści: tekstów, rysunków, schematów, ilustracji, fotografii umieszczonych w Serwisie Internetowym oraz innych dokumentów uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zwane dalej Utworami, należą do Roha Group i podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami). Bez uzyskania odrębnej, pisemnej zgody Roha Group, żaden z Utworów umieszczonych w Serwisie Internetowym lub uzyskanych przez Użytkownika w drodze wykonania przez Roha Group usługi nie może być rozpowszechniany, a także dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie (w tym także w sposób elektroniczny). Powyższe zastrzeżenie dotyczy wszelkich pól eksploatacji. Wykonanie którejkolwiek z Usług nie powoduje przejścia na Użytkownika majątkowych praw autorskich do Utworu powstałego w wykonaniu Usługi. Postanowienia Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie do Utworów umieszczonych w Serwisie Internetowym lub uzyskanych przez Użytkownika w drodze wykonania złożonego zamówienia, do których autorskie prawa majątkowe w całości lub w części należą do innych osób. Wykorzystanie Utworów w sposób naruszający autorskie prawa majątkowe lub autorskie prawa osobiste, może rodzić odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Użytkownik Serwisu internetowego może kopiować teksty, ilustracje, schematy, fotografie w części lub całości pod warunkiem uzyskania zgody od Roha Group oraz umieszczenia czytelnej informacji pod lub przed materiałem o źródle pochodzenia informacji poprzez umieszczenie aktywnego linka (dofollow w rozumieniu Google): Źródło: www.ventermo.pl

§11
Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Roha Group poprzez przesłanie jej w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty elektronicznej) na adres: lub w formie pisemnej poprzez przesłanie jej na adres Roha Group wskazany w §1 ust.1.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 10 dni od dnia wystąpienia przyczyny stanowiącej podstawę zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Użytkownika oraz wskazywać jej przedmiot tj. opisaną przyczynę złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz żądanym rozstrzygnięciem.
 4. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Roha Group poprzez przesłanie informacji na użyty w trakcie zgłaszania reklamacji adres e-mail Użytkownika, albo w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej, poprzez przesłanie informacji na adres pocztowy wskazany przez Użytkownika (a jeżeli go nie wskazał to na adres wskazany jako adres nadawcy).

§12
Dane osobowe

 1. Dane osobowe pozyskane za pomocą niniejszej strony internetowej zbierane są od Użytkownika w sposób dobrowolny. Administratorem danych osobowych jest Roha Group Sp. z o.o. (zwana dalej Administratorem) z siedzibą we Wrocławiu , przy ul. Rudzkiej 9-11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000248380, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.613.000,00 złotych, NIP 787 20 16 487, REGON 300252235.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla świadczenia przez Roha Group na rzecz Użytkownika Usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną. Użytkownik podający dane osobowe ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, a także prawo do usunięcia swoich danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).
 3. Zakres zgody wyrażanej przez Użytkownika obejmuje gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie danych osobowych Użytkownika na zasadach określonych w w/w rozporządzeniu. 
 4. Szczegóły na temat przetwarzania danych zawarto w dokumencie Polityka Prywatności serwisu www.ventermo.pl

§13
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 wraz z późn. zm.), Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1176 wraz z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 września 2012r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2012 poz. 1125).
 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Roha Group a Konsumentem będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964r., nr 43 poz. 296 ze. zm.). Za zgodą obu stron sprawa może zostać również skierowana na drogę postępowania polubownego.
 3. Spory pomiędzy Roha Group, Użytkownikiem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Roha Group.
 4. Roha Group zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowej wersji Regulaminu w Serwisie.
 5. Prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.

Kontakt
Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem pod adresem:

Roha Group Sp. z o.o.
ul. Rudzka 9-11
54-427 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nawilżacz kanałowy NUBO

Nowość! Energooszczędny, w pełni automatyczny i bezpieczny nawilżacz.

Czytaj więcej